Warunki gwarancji

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Ogólne warunki gwarancji na urządzenia z oferty Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.
 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem w warunkach eksploatacyjnych określonych przez producenta.
  • Gwarancja dotyczy usterek urządzeń/części zamiennych, powstałych na skutek wad materiału, wadliwej konstrukcji lub wad montażowych.
  • Gwarant udziela użytkownikowi gwarancji na sprzęt zgodnie z okresem podanym w karcie gwarancyjnej urządzenia.
  • Okres gwarancji można odpłatnie wydłużyć o kolejne 12 miesięcy, jeżeli Nabywca dostarczy sprzęt do serwisu Gwaranta, w celu wykonania okresowego przeglądu.
  • Przeglądy okresowe są płatne, również w okresie trwania gwarancji.
  • Usterki uznane za gwarancyjne będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy. Termin ten może ulec przedłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Naprawy sprzętu odbywają się w siedzibie Gwaranta lub w miejscach przez niego wskazanych.
  • Wybór sposobu naprawy należy do Gwaranta.
  • Akcesoria, w tym baterie, akumulatory, karty pamięci, kable, uchwyty, ładowarki itp. objęte są 6 miesięczną gwarancją.
  • Nie uważa się za naprawę gwarancyjną zabiegów będących należytą, normalną obsługą eksploatacyjną, takich jak np. przegląd, sprawdzenie czy rektyfikacja.
  • Koszty związane ze zgłoszeniem usterki, dowozem urządzenia do serwisu, ubezpieczeniem, frachtem pokrywa osoba/firma składająca reklamację.
  • Za nieuzasadnione reklamacje obciążany jest użytkownik zgodnie z obowiązującymi cenami.
  • Naprawa gwarancyjna dokonana jest wyłącznie na podstawie karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
  • W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków usterek tj. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzej własności, strat w zyskach itp.
 2. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia: przekroczenia norm użytkowania sprzętu, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z warunkami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta, uszkodzeń mechanicznych, dokonywania przez użytkownika napraw we własnym zakresie lub w zakładach nie posiadających autoryzacji.
 3. Karta gwarancyjna jest jedyną gwarancją udzieloną przez Gwaranta i nie istnieje żadna inna gwarancja, ustna czy pisemna, wyraźna czy domniemana. W szczególności Gwarant zaprzecza istnieniu jakiejkolwiek gwarancji domniemanej odnośnie nadawania się produktów do konkretnego zastosowania.
 4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady ukryte towaru jest zgodnie z art. 558 ust. 1 kodeksu cywilnego wyłączona.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas wykonywania niniejszej umowy strony będą starały się rozpatrywać na drodze polubownej, a w przypadku niemożliwości ich rozstrzygnięcia na drodze sądowej w sądzie właściwym miejscowo dla Gwaranta.
 7. W przypadku potrzeby skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem Geotronics Dystrybucja:
  e-mail: serwis@geotronics.com.pl
  tel. 12 416 16 00
Okresy gwarancji w miesiącach
PRODUKTGWARANCJA
Niwelatory kodowe Trimble24 miesiące
Tachimetry Trimble24 miesiące
Odbiorniki GPS/GNSS Trimble12 miesięcy
Skaner laserowy Trimble X7. X924 miesiące
Pozostałe Skanery laserowe Trimble12 miesięcy
Kontrolery Trimble TDC600, TSC5, TSC7, T7, T10x 24 miesięcy
Pozostałe kontrolery terenowe Trimble12 miesięcy
Akcesoria tachimetryczne (tyczki, statywy, uchwyty, ładowarki, baterie, walizy, plecaki, karty pamięci)6 miesięcy
Akcesoria GNSS (anteny GSM/UHF, tyczki, bipody, uchwyty, ładowarki, kable, baterie, walizy, plecaki, karty pamięci)6 miesięcy

# hi