Wypożyczalnia - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Wypożyczalnia

Poniżej przedstawiamy etapy, jakie należy przejść, aby wypożyczyć sprzęt w naszej firmie.

Jeśli Twoja firma korzysta z naszych usług po raz pierwszy, obowiązują Cię wszystkie kroki, bez wyjątku.

Jeśli jesteś naszym klientem, pomiń krok nr 2.


1. Zapoznaj się z cennikiem oraz regulaminem

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z cennikiem, a także z Regulaminem oraz warunkami umowy najmu obowiązującymi w naszej firmie. Ułatwi to nam współpracę i przyniesie Państwu satysfakcję z korzystania z naszych usług. 

Kliknij, by rozwinąć

 1. Wypożyczający potwierdza, że odebrał przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe- sprawny technicznie oraz zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający potwierdza własnym podpisem.
 2. Wypożyczający zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu.
 3. Wypożyczający oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych oraz zobowiązuje się zapewnić, aby pracownicy oraz inne osoby wykonujące prace w ramach jego przedsiębiorstwa, które będą eksploatować Przedmiot Najmu posiadały odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.
 5. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia Przedmiotu Najmu. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu zgodnie z datą wpisaną w Protokole wypożyczenia.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu. Opóźnienie ze zwrotem instrumentu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Przedmiotu Najmu i będzie skutkowało obciążeniem Wypożyczającego odpowiednimi kosztami.
 7. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy na podstawie rachunku przedstawionego przez Wynajmującego. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.
 8. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. po otrzymaniu Przedmiotu Najmu z wypożyczenia zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty zwrotu.
 9. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
 10. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według cennika przedstawionego przez Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.
 11. Po zakończeniu najmu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony czysty (statyw, tyczka geodezja, kufer transportowy).
  • W razie stwierdzenia, że Przedmiot Najmu jest brudny Geotronics Dystrybucja ma prawo obciążyć wypożyczającego dodatkową opłatą: od 30 zł do 100 zł netto
 12. Kaucja wpłacona przez Wypożyczającego przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego na należności wynikające z umowy.
 13. Obowiązek zapłaty kar umownych zastrzeżonych w warunkach niniejszych na rzecz Wynajmującego, nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
2. Przyślij zgłoszenie

Wypełnij arkusz zgłoszeniowy dla firm, znajdujący się poniżej. Koniecznie załącz w nim skan dokumentu poświadczającego wiarygodność Twojej firmy (np: dokument nadania NIP/ REGON, dokument poświadczający wpis do ewidencji).

Kliknij, by rozwinąć  Możesz także pobrać arkusz zgłoszeniowy w formacie PDF, wypełnić go i dostarczyć do nas w „tradycyjnej” formie, wraz z pozostałymi dokumentami.

  3. Skontaktuj się z nami, w celu ustalenia dostępności sprzętu w wybranym terminie oraz złożenia zamówienia.
  4. Podpisz umowę najmu i odbierz sprzęt

  W dniu wypożyczenia zgłoś się po odbiór instrumentu wraz z podpisaną umową najmu (2 egz.).

  W przypadku konieczności odbioru instrumentu przez osobę inną, niż wynika z dokumentów firmy, wymagane jest posiadanie przez nią odpowiedniego upoważnienia. Dokument ten musi być podpisany przez:

  1. W przypadku jednoosobowej działalności – właściciela
  2. W przypadku spółki cywilnej – co najmniej jednego wspólnika
  3. W przypadku spółki prawa handlowego – osobę lub osoby wskazane w odpisie z KRS jako upoważnione do reprezentowania spółki

  WAŻNE: Osoba odbierająca sprzęt powinna mieć przy sobie dwa dokumenty ze zdjęciem.


  Cennik

  Podane ceny nie uwzględniają podatku VAT

  TYP NAZWA SKŁAD ZESTAWU CENA/DZIEŃ
  do 5 dni od 5 do 10 dni od 10 dni
  ODBIORNIKI
  DO STATYKI Trimble R2

  Trimble R10
  • Odbiornik w kufrze transportowym
  • Zestaw baterii z zasilaczem
  • Akcesoria
  100 zł

  180 zł
  90 zł

  160 zł
  80 zł

  1300 zł
  GNSS RTK Trimble GeoXR

  Trimble R6

  Trimble R2
  • Odbiornik w kufrze transportowym
  • Kontroler Trimble TSC3
  • Zestaw baterii z zasilaczem
  • Tyczka
  • Akcesoria
  160 zł

  160 zł

  200 zł
  130 zł

  130 zł

  160 zł
  100 zł

  100 zł

  130 zł
  PREMIUM Trimble R10
  • Odbiornik w kufrze transportowym
  • Kontroler Trimble TSC3
  • Zestaw baterii z zasilaczem
  • Tyczka
  • Akcesoria
  250 zł 200 zł 180 zł
  TACHIMETRY
  MECHANICZNY Trimble M3 2″
  • Tachimetr w kufrze transportowym
  • Baterie – 2szt.
  • Ładowarka z zasilaczem
  • Tyczka pod lustro
  • Pryzmat
  • Statyw
  200 zł 160 zł 130 zł
  ROBOTYCZNY Trimble S9 1″


  Trimble S5 2″
  • Tachimetr w kufrze transportowym
  • Baterie – 2szt.
  • Kontroler Trimble TCU z akcesoriami
  • Ładowarka z zasilaczem
  • Tyczka pod lustro
  • Pryzmat 360 stopni
  • Statyw
  280 zł


  250 zł
  250 zł


  200 zł
  200 zł


  180 zł
  NIWELATOR
  PRECYZYJNY Trimble DiNi 03
  • Niwelator w kufrze transportowym
  • Bateria – 1szt.
  • Ładowarka z zasilaczem
  • Łata drewniana kodowa składana 4m – 2szt.
  250 zł 200 zł 150 zł
  SPECJALISTYCZNE
  TACHIMETR SKANUJĄCY Trimble SX10
  • Instrument w kufrze transportowym
  • Zestaw zasilający
  • Tablet z ładowarką
  • Statyw ciężki
  • Tyczka pod lustro
  • Pryzmat 360
  • Akcesoria
  1 200 zł 1 000 zł 850 zł
  SKANER Trimble TX8
  • Instrument w kufrze transportowym
  • Zestaw zasilający
  • Statyw ciężki
  • Sfery
  • Akcesoria
  1 200 zł 1 000 zł 850 zł
  SKANER RĘCZNY Zeb 1
  • Zeb 1 w plecaku transportowym
  • Zestaw zasilający
  • Ładowarka samochodowa
  • Akcesoria
  700 zł 500 zł do uzgodnienia
  ECHOSONDA Sonar Mite BTX
  • Miniaturowa echosonda pionowa
  • Zasilacz
  • Akcesoria
  700 zł 500 zł do uzgodnienia
  AUTONOMICZNA PLATFORMA PŁYWAJĄCA HyDrone ASV
  • Katamaran
  • Skrzynka nawigacyjna
  • Kontroler
  • Obiornik GNSS – zestaw
  • Akcesoria
  1 700 zł 1 500 zł do uzgodnienia

  Trimble GEDO CE 2.0

  Podane ceny nie uwzględniają podatku VAT

  NAZWA SKŁAD ZESTAWU CENA
  1 dzień 10 dni 15 dni 20 dni
  GEDO Rec
  • Wózek pryzmatu
  • Tyczka z pryzmatem
  • Uchwyt
  • Kontroler TSC3
  • Tachimetr/odbiornik GNSS
  • 4 baterie
  1 200 zł 11 000 zł 16 000 zł 21 000 zł
  GEDO Rec Only System GEDO Rec bez tachimetru/odbiornika, baterii 1 000 zł 9 000 zł 13 000 zł 17 000 zł
  GEDO Track
  • Wózek pryzmatu
  • Tyczka z pryzmatem
  • Uchwyt
  • Kontroler TSC3
  • Tachimetr
  • 4 baterie
  1 400 zł 13 000 zł 19 000 zł 25 000 zł
  GEDO Track Only System GEDO Track bez tachimetru, baterii 1 200 zł 11 000 zł 16 000 zł 21 000 zł
  GEDO Vorsys
  • Wózek pryzmatu
  • Wózek tachimetru
  • Tyczka z pryzmatem
  • Głowica tachimetru
  • Uchwyt
  • Kontroler TSC3
  • Tachimetr
  • 6 baterii
  1 600 zł 15 000 zł 22 000 zł 29 000 zł
  GEDO Vorsys Only System GEDO Vorsys bez tachimetru, baterii 1 400 zł 13 000 zł 19 000 zł 25 000 zł

  # hi