Projekty UE - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600


Tytuł projektu: „Wysoko dostępny, integralny system precyzyjnego pozycjonowania”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorców, działanie Ścieżka SMART.

Numer projektu: FENG.01.01-IP.02-0920/23

Nazwa Beneficjenta: Geotronics Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 12 559 208,13

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 11 706 220,93

Wartość dofinansowania (PLN): 7 913 660,51

Cel projektu: Realizacja prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej. Rezultatem projektu będzie system generowania, dystrybucji i odbioru danych korekcyjnych dla celów precyzyjnego pozycjonowania w transporcie morskim i śródlądowym oraz przemyśle górniczym i kolejowym.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Tytuł projektu: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS”
This image has an empty alt attribute; its file name is Logotypy-1024x116.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0753/21

Nazwa Beneficjenta:

Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 9 253 846,30
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 9 253 846,30

Wartość dofinansowania (PLN): 7 549 441,56

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu precyzyjnego monitoringu deformacji i oddziaływań dynamicznych opartego na niskokosztowych sensorach GNSS i IMU.

.


Tytuł projektu: „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania zintegrowanej technologii mobilnej diagnostyki torów suwnicowych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1777/20

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 4 730 813,12
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 4 730 813,12

Wartość dofinansowania (PLN): 3 463 661,75

Okres realizacji: 

01.06.2021 – 30.11.2023 r.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci automatycznego, samojezdnego systemu pomiarowego, służącego do wykonywania kompleksowych inspekcji torów suwnicowych.


Rozbudowa centrum badawczo – rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego, które umożliwi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w ramach systemów z zakresu geolokalizacji. Umożliwi to wykonywanie nowych i unowocześnienie dotychczas stosowanych technik pomiarowych w zakresie pomiarów i geolokalizacji, a także stworzy możliwość wzbogacenia oferty Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. o nowe lub udoskonalone produkty dotychczas niedostępne w ofercie firmy. Oferta Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. zostanie rozbudowana o produkt w postaci zintegrowanej platformy pomiarowej.

Oś priorytetowa II. Wsparcie  otoczenia  i  potencjału  przedsiębiorstw  do  prowadzenia  działalności  B+R+I ; Działanie 2.1 Wsparcie  inwestycji  w  infrastrukturę  B+R  przedsiębiorstw; 

Numer projektu:
POIR.02.01.00-00-0107/19

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:
6 648 638,04 PLN

Wartość dofinansowania:
4 176 946,87 PLN

Okres realizacji: 
01.10.2019 – 30.06.2021


Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli platform transportowych

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie innowacyjny system kontroli platform transportowych, jak również przeprowadzenie prac wdrożeniowych dotyczących osiągniętych rezultatów prac B+R. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt o unikalnych w skali rynku cechach potwierdzających innowacyjność planowanej do opracowania technologii. Uzyskana w wyniku realizacji prac B+R technologia pozwoli na optymalizację prowadzenia transportu, załadunku i rozładunku materiałów oraz ułatwi pozyskiwanie informacji o ilości surowców. Prowadzenie pomiarów możliwe będzie zarówno w punktach przeładunkowych, w trakcie transportu, jak również miejscach dostaw i rozładunku.

Nazwa Beneficjenta:
Geotronics Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu:
8 800 569,01 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:
8 478 536,12 PLN

Wartość dofinansowania:
6 216 354,25 PLN


Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych (nr POIR.04.01.04-00-0056/17)

Celem pracy badawczej jest opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego składającego się z platform geodezyjnych oraz aparatury sejsmicznej, umożliwiającego wizualizację wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię terenu górniczego. Proponowane rozwiązanie umożliwi automatyzację detekcji i określenia skutków zdarzeń parasejsmicznych. Pomiary sejsmiczne umożliwią określenie poziomu drgań oraz wyznaczenie zasięgu ich oddziaływań. Natomiast na podstawie opracowania satelitarnych pomiarów geodezyjnych (interferometria PSInSAR i techniki satelitarne GNSS) zostaną wyznaczone deformacje terenu powstałe po odnotowanym zjawisku. Opracowane w efekcie realizacji projektu oprogramowanie umożliwi zebranie uzyskanych pomiarów, ich zautomatyzowane łączne opracowanie i analizę oraz wyznaczenie odpowiednich wskaźników skutków zdarzeń parasejsmicznych. System wizualizacji uzyskanych wyników zostanie zaimplementowany w środowisku GIS, co pozwoli na przedstawienie użytkownikowi kompletnej informacji o skutkach wpływów działalności górniczej na powierzchnię terenu. Rezultatem projektu będzie gotowy do wdrożenia produkt, czyli zautomatyzowany system pomiarowy umożliwiający wizualizację wpływów generowanych wysokoenergetycznym wstrząsem sejsmicznym na powierzchnię terenu. System dedykowany jest dla rejonów górniczych, gdzie eksploatacji towarzyszy aktywność sejsmiczna, a odbiorcą końcowym mogą być zarówno przedsiębiorcy górniczy jak i samorządy terytorialne.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Geotronics Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość Projektu:
9 767 581,09 PLN

Wartość dofinansowania:
8 535 847,59 PLN

Okres realizacji:
01.09.2018-31.08.2021Tytuł projektu: Budowa centrum badawczo – rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami

Cel projektu: Przedsięwzięcie realizowane przez Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., ma na celu stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie systemów z zakresu geolokalizacji. Umożliwi to wykonywanie nowych i unowocześnienie dotychczas stosowanych technik pomiarowych w zakresie pomiarów i geolokalizacji, a także stworzy możliwość wzbogacenia oferty Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. o nowe lub udoskonalone produkty dotychczas nie dostępne w ofercie firmy. Oferta Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. zostanie rozbudowana o produkt w postaci systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego – system wyznaczania pozycji o wysokiej efektywności i wiarygodności. 

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 8 945 000,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 6 024 000,00 PLN

# hi