Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych (nr POIR.04.01.04-00-0056/17)

Celem pracy badawczej jest opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego składającego się z platform geodezyjnych oraz aparatury sejsmicznej, umożliwiającego wizualizację wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię terenu górniczego. Proponowane rozwiązanie umożliwi automatyzację detekcji i określenia skutków zdarzeń parasejsmicznych. Pomiary sejsmiczne umożliwią określenie poziomu drgań oraz wyznaczenie zasięgu ich oddziaływań. Natomiast na podstawie opracowania satelitarnych pomiarów geodezyjnych (interferometria PSInSAR i techniki satelitarne GNSS) zostaną wyznaczone deformacje terenu powstałe po odnotowanym zjawisku. Opracowane w efekcie realizacji projektu oprogramowanie umożliwi zebranie uzyskanych pomiarów, ich zautomatyzowane łączne opracowanie i analizę oraz wyznaczenie odpowiednich wskaźników skutków zdarzeń parasejsmicznych. System wizualizacji uzyskanych wyników zostanie zaimplementowany w środowisku GIS, co pozwoli na przedstawienie użytkownikowi kompletnej informacji o skutkach wpływów działalności górniczej na powierzchnię terenu. Rezultatem projektu będzie gotowy do wdrożenia produkt, czyli zautomatyzowany system pomiarowy umożliwiający wizualizację wpływów generowanych wysokoenergetycznym wstrząsem sejsmicznym na powierzchnię terenu. System dedykowany jest dla rejonów górniczych, gdzie eksploatacji towarzyszy aktywność sejsmiczna, a odbiorcą końcowym mogą być zarówno przedsiębiorcy górniczy jak i samorządy terytorialne.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Geotronics Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość Projektu:
9 767 581,09 PLN

Wartość dofinansowania:
8 535 847,59 PLN

Okres realizacji:
01.09.2018-31.08.2021


Program Operacyjny Rozwój 2014-2020
Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I
Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR

Numer Wniosku: POIR.02.01.00-00-0144/17

Nazwa Wnioskodawcy: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Budowa centrum badawczo – rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami.

Zamówienia związane z projektem można znaleźć TUTAJ.

Streszczenie projektu

Przedsięwzięcie planowane do zrealizowania przez Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., , zakłada stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie systemów z zakresu geolokalizacji. Umożliwi to wykonywanie nowych i unowocześnienie dotychczas stosowanych technik pomiarowych w zakresie pomiarów i geolokalizacji, a także stworzy możliwość wzbogacenia oferty Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. o nowe lub udoskonalone produkty dotychczas nie dostępne w ofercie firmy. Oferta Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. zostanie rozbudowana o produkt w postaci systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego – system wyznaczania pozycji o wysokiej dokładności i wiarygodności.

Ponadto, tak wyposażone Centrum Badawczo-Rozwojowe wkomponuje się w proces osiągania przyszłych celów Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. w zakresie opracowywania i wdrażania do oferty innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomiaru. Doprowadzi to do znaczącego podniesienia, i tak już wysokiego, poziomu technicznego i jakości produktów oferowanych przez Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. .

Realizacja projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanego przez Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. zapotrzebowania rynku na tego typu systemy, które zostało określone na bazie bogatego doświadczenia branżowego Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. Wynika z niego ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania poprawiające efektywność pomiarów, co jest szczególnie istotne przy pracy geodetów. Ponadto, rynek oczekuje rozwiązań charakteryzujących się konkurencyjną ceną, a dokładniej zachowaniem relacji nakład – rezultat, czyli otrzymania wysokiej jakości rozwiązania, który będzie miał cenę rynkową.

W wyniku realizacji projektu i Agendy Badawczej powstanie innowacyjny produkt w postaci systemu wyznaczania pozycji o wysokiej dokładności i wiarygodności precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego (INNOWACJA PRODUKTOWA). Projekt będzie innowacyjny w skali międzynarodowej.

Innowacyjność systemu zostanie osiągnięta poprzez uzyskanie nowych cech i funkcjonalności, które nie są dostępne łącznie w rozwiązaniach obecnie dostępnych na rynku. Uzyskanie przewagi rynkowej jest kluczowe dla rozwoju nie tylko przedsiębiorstwa, ale i branży. Postęp uzyskany determinuje w znacznej mierze zachowania rynku, w tym podejmowane działania w zakresie innowacji.

Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. będzie pierwszym przedsiębiorstwem w Polsce, które zbuduje stworzy rozwiązanie system umożliwiający funkcjonalne wykorzystanie technologii RTX w Polsce, bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów finansowych. Obecnie licencja na technologię RTX jest dostępna wyłącznie na obszar całej Europy i użytkownik w Polsce musi ponosić koszt związany z użytkowaniem technologii w całej Europie, pomimo iż wykorzystuje w ograniczonym zakresie i w ograniczonym regionie. Realizacja projektu umożliwi zbudowanie odpowiedniego modelu dla Polski, co będzie umożliwiało zakup ograniczonej licencji RTX tylko dookreślonego obszaru (koszt użytkowania technologii będzie odpowiedni niższy).