Regulamin sklepu - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Regulamin sklepu

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży firmy GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków, wpisanej do
  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554199, NIP 6751516925,
  REGON 361350832, zwanej dalej Sprzedawcą.
 2. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.profigeo.pl, zwany dalej również Sklepem Internetowym, umożliwia dokonywanie zakupów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, osoba
  prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca podmiotowość
  prawną, zwana dalej Klientem. Kupującym może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową, zwana dalej Konsumentem.
 4. Każdy Kupujący zakładający konto użytkownika lub składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
 5. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Kupujący potwierdza fakt zapoznania się
  z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy regulamin jest częścią treści
  zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy sprzedaży.
 6. Informacje o towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry
  techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty sprzedaży towarów, a jedynie zaproszenie
  dla Kupującego do składania ofert, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93).
 7. Podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 8. W wypadku, gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia,
  nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Kupującego są błędne
  lub nieprawdziwe Sprzedawca wezwie w formie elektronicznej lub telefonicznej Kupującego do podania
  prawidłowych danych. Jeśli w terminie 7 dni, od daty wezwania przez Sprzedawcę do wskazania prawidłowych danych, Kupujący nie zadośćuczyni wezwaniu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia. 
 9. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego (zdjęcia,
  opisy, teksty,) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wszystkich zdjęć i tekstów na stronie. Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć i treści
  umieszczonych na Sklepie Internetowym bez uzyskania uprzedniej zgody stanowi naruszenie praw autorskich. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.
 10. Sklep Internetowy wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies) a zatem przeglądanie asortymentu, składanie zamówień, szukanie informacji w Sklepie Internetowym wymaga akceptacji zasad zawartych w Polityce Prywatności dot. Cookies, co następuje poprzez kliknięcie opcji „akceptuję“ w odpowiednim polu na stronie internetowej. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupujących gromadzone są przez Sprzedawcę, będącego Administratorem danych,
  i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej Sprzedawcy oraz marketingu bezpośredniego
  własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw
  i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych.
 2. Sprzedawca nie sprzedaje danych osobowych Kupujących innym podmiotom. Ze względu na sposób organizacji sprzedaży Sprzedawca powierza i udostępnia dane osobowe Kupujących podmiotom świadczącym usługi hostingu, zarządzania, administrowania, utrzymania strony internetowej i Sklepu Internetowego, współpracującym ze Sprzedawcą podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w sprzedaży, współpracującym ze Sprzedawcą podmiotom prezentującym lub udostępniającym jego ofertę (w tym tzw. porównywarkom cenowym)  oraz przewoźnikom (w szczególności poczcie, firmom spedycyjnym lub kurierskim).
 3. Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane na potrzeby Sprzedawcy związane z realizacją zamówień i obsługą Kupujących. Ponadto dane osobowe i identyfikacyjne, są wykorzystywane w celu: świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę,  realizacji umowy oraz marketingu oferowanych usług i produktów z wyłączeniem: 
  • przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty elektronicznej,
  • wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, np. wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej,

które wymagają wyrażenia oddzielnej zgody przez Kupującego.

 1. Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia. Przekazanie danych następuje na podstawie zgody Kupującego. Zgoda wyrażona przez Kupującego jest warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy. Brak wyrażenia zgody przez Kupującego będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji w Sklepie Internetowy, brakiem możliwości złożenia zamówienia oraz brakiem możliwości zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą do odwołania zgody lub okres 6 lat  lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora dane przetwarzane będą do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego.
 3. Kupującemu przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania
   przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych osobowych. Ponadto Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Kupujący ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia woli, w celu realizacji swoich uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych Kupujący powinien kierować na adres e-mail: rodo@geotronics.com.pl.
 5. Kupujący zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania
  z konta przez osoby trzecie. Kupujący jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu
  jego hasła lub konta. Kupujący zobowiązuje się zawiadamiać Sprzedawcę niezwłocznie o korzystaniu
  z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

ZAKUPY

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po utworzeniu przez Kupującego konta użytkownika lub jednorazowym podaniu danych bez zakładania konta użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Kupujący, który zarejestruje się uzyskuje dostęp do indywidualnego konta umożliwiającego dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego, pocztą elektroniczną (sklep@profigeo.pl.) oraz telefonicznie
  (12-4161603, +48 668 867 282, +48 606 999 219) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
 4. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane w ciągu 24h od jego złożenia (w dni wolne od pracy – w następny dzień roboczy do godz. 12.00) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 6. Zamówienia będą także odrzucane, jeżeli:  
  • transakcji nie uda się zautoryzować w elektronicznym systemie płatniczym banku,
  • we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez Sprzedawcę konto, w należytej wysokości, lub
  • przesyłka nie zostanie odebrana od przewoźnika, kuriera lub zostanie zwrócona przez pocztę.
 7. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar
  lub towary, które zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością
  koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
  Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest
  niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy,
  zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Powiadomienie zostanie
  wysłane na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia bądź telefonicznie.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący ma możliwość 
  zadecydowania o:
  • częściowej realizacji zamówienia – realizacja dotyczy wyłącznie towarów dostępnych a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • anulowaniu całości zamówienia – Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 10. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do
  formularza służącego do składania zamówień w Sklepie Internetowym. Formularz składania zamówienia,
  służy do określenia: adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar, danych
  do wystawienia faktury, jeżeli taka ma być wystawiona.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sklep Internetowy przesyła niezwłocznie Kupującemu informację
  o otrzymaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub
  podczas rejestracji. 
 12. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania drogą elektroniczną Kupującemu przez Sprzedawcę informacji
  o przyjęciu zamówienia.
 13. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.
 14. Kupujący jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną.
 15. Kupujący odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. 
 16. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych w cenach netto
  (oznaczenie: cena netto) oraz w cenach brutto zawierających podatek VAT (oznaczenie: cena brutto).
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych
  towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
  sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany dotyczące cen towarów znajdujących się w ofercie,
  wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji
  promocyjnych obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej.
 3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
  Obowiązek uiszczenia kosztów dostawy spoczywa na Kupującym.
 4. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  • przelew na rachunek bankowy: numer konta bankowego: 45 1240 4852 1111 0010 7364 7239,
   GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
   ul. Centralna 36, 31-586 Kraków,
  • za pobraniem – gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem
   kuriera/poczty,
  • zakup poprzez leasing operacyjny – w przypadku wybrania oferty zakupu poprzez leasing towar
   zostanie wysłany po podpisaniu umowy leasingu i uiszczeniu ceny przez Leasingodawcę, 
  • gotówką lub kartą płatniczą – w przypadku odbioru towaru przez Kupującego osobiście na własny koszt w punkcie odbioru osobistego w Krakowie, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków.

DOSTAWA

 1. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest za pośrednictwem poczty lub współpracujących ze Sprzedawcą przewoźników (firm spedycyjnych lub kurierskich).
 2. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 1-2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia oraz zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy. Paczki są wysyłane od poniedziałku do piątku między godziną 13.00 a 15.00.
 3. W przypadku odbioru osobistego należy umówić się telefonicznie pod numerami:
  12-4161603, +48 668 867 282, +48 606 999 219 lub e-mailowo na adres: sklep@profigeo.pl.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
  Konsument – czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)
  ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł
  w posiadanie rzeczy lub, w którym wskazana przez Konsumenta  osoba trzecia, inna niż przewoźnik,
  weszła w posiadanie rzeczy.
 2. W celu skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany
  poinformować Sprzedawcę: GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków, nr telefonu 12-4161603, +48 668 867 282, +48 606 999 219,
  adres e-mail: sklep@profigeo.pl. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  WZÓR FORMULARZA dostępny jest tutaj.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi zostaną zwrócone niezwłocznie wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep Internetowy) a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
  dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 6. Konsument zobowiązany jest do odesłania rzeczy Sprzedawcy pod adres GEOTRONICS DYSTRYBUCJA
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków,
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu
  od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.  
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedawcy
  przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach szczegółowo
  określonych w art. 38 pkt. 1 – 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
  tj. w szczególności w przypadku umowy, w której:
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
   Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
   nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
   otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
   dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 12. Kupującemu niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,
  o którym mowa w niniejszym ustępie.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma
  wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w zakresie i na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących
  przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego będącego Konsumentem i zakupionego towaru, dowód
  zakupu, wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz żądanie obniżenia ceny lub oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni lub zobowiąże się wymienić rzecz na
  rzecz wolną od wad lub usunąć wadę. Konsument może zamiast oferowanego przez Sprzedawcę usunięcia
  wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany rzeczy żądać usunięcia
  wady. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad towaru, chyba, że jest to
  niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkowuje się do żądania Konsumenta.
 4. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady rzeczy przed upływem
  dwóch lat od wydania tej rzeczy Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna towaru została stwierdzona przed upływem roku
  od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na kupującego. 
 6. W przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy
  z tytułu rękojmi na zasadzie art. 558 §1 kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy są produktami fabrycznie nowymi (z wyłączeniem
  usług oraz towarów z opisem sprzęt używany) i objęte są, co najmniej 6-miesięczną gwarancją realizowaną
  poprzez Sprzedawcę.
 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami
  gwarancji i realizować poprzez Sklep Internetowy. Podstawą realizacji gwarancji jest przedstawienie dokumentu sprzedaży.
 9. Uprawnienia unormowane w gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Konsumenta wynikającym z tytułu
  niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby
  pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2. Sprzedawca może wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie. O treści zmian regulaminu Kupujący zostanie
  poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu. Informacja umieszczona będzie na stronie Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do czasu wejścia w życie zmian, obowiązuje regulamin w dotychczasowej treści. Sprzedawca zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany w regulaminie, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto Kupującego, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z dnia
  23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
# hi