Procedura wypożyczenia instrumentu geodezyjnego dla firm

Wypożyczalnia sprzętu geodezyjnego

Wypozyczalnia sprzętu

Jeżeli Twoja firma korzysta z naszych usług po raz pierwszy, wypełnij arkusz zgłoszeniowy i prześlij do nas wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dla firm.

Pozostałe wymagane dokumenty zawarte są w "Warunkach wynajmu" i są to:

 • dokument nadania NIP, REGON
 • dokument poświadczający wpis do ewidencji
 • inne dodatkowe dokumenty (dla podniesienia wiarygodności)

Arkusz zgłoszeniowy dla firm  Pobierz

W dniu wypożyczenia zgłoś się po odbiór instrumentu wraz z podpisaną umową najmu (2 egz.)  Pobierz  oraz upoważnieniem do odbioru jeżeli instrument ma być odebrany przez inną osobę niż wynika z dokumentów firmy.

Warunki wynajmu

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami wynajmu obowiązującymi w naszej firmie. Ułatwi to nam współpracę i przyniesie Państwu satysfakcję z korzystania z naszych usług.   Czytaj warunki wynajmu


Upoważnienie do odbioru instrumentu
w zastępstwie za Wypożyczającego  Pobierz

W przypadku konieczności odbioru instrumentu przez inną osobę niż wynika z dokumentów firmy, wymagane jest posiadanie przez nią upoważnienia. Osobą upoważnioną do wystawienia takiego dokumentu jest:

 1. W przypadku jednoosobowej działalności - właściciel
 2. W przypadku spółki cywilnej - co najmniej jeden wspólnik
 3. W przypadku spółki prawa handlowego - osoba lub osoby wskazane w odpisie z KRS jako upoważnione do reprezentacji spółki

Kliknij aby rozwinąć...

 • Regulamin oraz warunki umowy najmu

  1. Wypożyczający potwierdza, że odebrał przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe- sprawny technicznie oraz zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający potwierdza własnym podpisem.

  2. Wypożyczający zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu.

  3. Wypożyczający oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych oraz zobowiązuje się zapewnić, aby pracownicy oraz inne osoby wykonujące prace w ramach jego przedsiębiorstwa, które będą eksploatować Przedmiot Najmu posiadały odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

  4. Wypożyczający zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.

  5. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia Przedmiotu Najmu. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu zgodnie z datą wpisaną w Protokole wypożyczenia.

  6. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu. Opóźnienie ze zwrotem instrumentu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Przedmiotu Najmu i będzie skutkowało obciążeniem Wypożyczającego odpowiednimi kosztami.

  7. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy na podstawie rachunku przedstawionego przez Wynajmującego. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.

  8. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. po otrzymaniu Przedmiotu Najmu z wypożyczenia zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty zwrotu.

  9. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
  10. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według cennika przedstawionego przez Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

  11. Po zakończeniu najmu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony czysty (statyw, tyczka geodezja, kufer transportowy).
  a) W razie stwierdzenia, że Przedmiot Najmu jest brudny Geotronics Dystrybucja ma prawo obciążyć wypożyczającego dodatkową opłatą: od 30 zł do 100 zł netto,

  15. Kaucja wpłacona przez Wypożyczającego przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego na należności wynikające z umowy.

  18. Obowiązek zapłaty kar umownych zastrzeżonych w warunkach niniejszych na rzecz Wynajmującego, nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Cennik

ODBIORNIKI nazwa

skład zestawu

(STANDARD)
1 dzień
roboczy
(do 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień
roboczy
(POWYŻEJ 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień
roboczy
(POWYŻEJ 10 dni
wypożyczenia)
DO STATYKI Trimble 5700
 • Odbiornik w kufrze transportowym,
 • Kontroler Trimble TSC2
  z baterią
 • Antena GPS
 • Trimble Zephyr
 • Bateria żelowa
 • Akcesoria
100 zł netto 90 zł netto 80 zł netto
GPS RTK Trimble GeoXR
 • Odbiornik GPS zintegrowany z kontrolerem w kufrze transportowym
 • Antena GPS Trimble Zephyr
 • Bateria - 2 szt
 • Tyczka
 • Akcesoria

 

 

200 zł netto 160 zł netto 130 zł netto
PREMIUM Trimble R10
 • Odbiornik w kufrze transportowym
 • Kontroler Trimble TSC3
  z baterią
 • Baterie - 2 szt.
 • Tyczka
 • Akcesoria
250 zł netto 200 zł netto 180 zł netto

 

TACHIMETRY nazwa

skład zestawu

(STANDARD)
1 dzień roboczy
(do 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień roboczy
(POWYŻEJ 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień roboczy
(POWYŻEJ 10 dni
wypożyczenia)

MECHANICZNY

Trimble M3 2"
 • Tachimetr w kufrze transportowym
 • Baterie - 2szt.
 • Ładowarka z zasilaczem
 • Tyczka pod lustro
 • Pryzmat
 • Statyw
200 zł netto 160 zł netto 130 zł netto
HIGH
-PRECISION (1")
Trimble VX 1"
 • Tachimetr w kufrze transportowym,
 • Baterie - 2szt.
 • Kontroler Trimble TCU
  z akcesoriami
 • Ładowarka z zasilaczem
 • Tyczka pod lustro
 • Pryzmat 360 stopni;
 • Statyw
280 zł netto 250 zł netto 200 zł netto

 

NIWELATORY nazwa

skład zestawu

(STANDARD)
1 dzień roboczy
(do 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień roboczy
(POWYŻEJ 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień roboczy
(POWYŻEJ 10 dni
wypożyczenia)

NIWELATOR

Trimble DiNi 03
 • Niwelator w kufrze transportowym
 • Bateria - 1szt
 • Ładowarka z zasilaczem
 • Łata drewniana kodowa składana 4m - 2szt;
250 zł netto 200 zł netto 150 zł netto

 

SPECJALISTYCZNE nazwa

skład zestawu

(STANDARD)
1 dzień roboczy
(do 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień roboczy
(POWYŻEJ 5 dni
wypożyczenia)
1 dzień roboczy
(POWYŻEJ 10 dni
wypożyczenia)

Tachimetr skanujący

Trimble SX10
 • Instrument w kufrze transportowym
 • Zestaw zasilający
 • Tablet z ładowarką
 • Statyw ciężki
 • Tyczka pod lustro
 • Pryzmat 360
 • Akcesoria
1 200 zł netto 1 000 zł netto 850 zł netto

Skaner

Trimble TX8
 • Instrument w kufrze transportowym
 • Zestaw zasilający
 • Statyw ciężki
 • Sfery
 • Akcesoria
1 200 zł netto 1 000 zł netto 850 zł netto

Skaner ręczny

Zeb 1
 • Zeb 1 w plecaku transportowym
 • Zestaw zasilający
 • Ładowarka samochodowa
 • Akcesoria
700 zł netto 500 zł netto do uzgodnienia

Echosonda

Sonar Mite BTX
 • Miniaturowa echosonda pionowa
 • Zasilacz
 • Akcesoria
700 zł netto 500 zł netto do uzgodnienia

 

TRIMBLE GEDO CE 2.0

skład zestawu

(STANDARD)
1 dzień 2 tyg.
(10 dni)
3 tyg.
(15 dni)
4 tyg.
(20 dni)
GEDO Rec
 • Wózek pryzmatu
 • Tyczka z pryzmatem
 • Uchwyt
 • Kontroler TSC3
 • Tachimetr/odbiornik GNSS
 • 4 baterie
1 200 zł netto 11 000 zł netto 16 000 zł netto 21 000 zł netto
GEDO Track
 • Wózek pryzmatu
 • Tyczka z pryzmatem
 • Uchwyt
 • Kontroler TSC3
 • Tachimetr
 • 4 baterie
1 400 zł netto 13 000 zł netto 19 000 zł netto 25 000 zł netto
GEDO Vorsys
 • Wózek pryzmatu
 • Wózek tachimetru
 • Tyczka z pryzmatem
 • Głowica tachimetru
 • Uchwyt
 • Kontroler TSC3
 • Tachimetr
 • 6 baterii
1 600 zł netto 15 000 zł netto 22 000 zł netto 29 000 zł netto
GEDO Rec Only
 • System GEDO Rec bez tachimetru/odbiornika, baterii
1 000 zł netto 9 000 zł netto 13 000 zł netto 17 000 zł netto
GEDO Track Only
 • System GEDO Track bez tachimetru/odbiornika, baterii
1 200 zł netto 11 000 zł netto 16 000 zł netto 21 000 zł netto
GEDO Vorsys Only
 • System GEDO Vorsys bez tachimetru/odbiornika, baterii
1 400 zł netto 13 000 zł netto 19 000 zł netto 25 000 zł netto


Dodatkowo kwota
Szkolenie z obsługi urządzenia 1500 zł netto
Ubezpieczenie 200 zł netto (ubezpieczenie samodzielnie lub za pośrednictwem Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.)


Jeśli wypożyczający chciałby zakupić odbiornik po okresie wypożyczenia, od ceny zakupu zostanie odjęty koszt wypożyczenia:

OKRES czasu kwota
do 1 miesiąca 80% wypożyczenia
do 2 miesięcy 50% wypożyczenia

Inne:

 • Przed wypożyczeniem konieczne jest przesłanie zamówienia drogą mailową na adres biuro@geotronics.com.pl
 • Przy wypożyczeniu konieczne są dwa dokumenty ze zdjęciem.

Masz pytania?