Warunki gwarancji na urządzenia z oferty Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem w warunkach eksploatacyjnych określonych przez producenta.
  • Gwarancja dotyczy usterek urządzeń/części zamiennych, powstałych na skutek wad materiału, wadliwej konstrukcji lub wad montażowych.
  • Gwarant udziela użytkownikowi gwarancji na sprzęt zgodnie z okresem podanym w karcie gwarancyjnej urządzenia.
  • Okres gwarancji można odpłatnie wydłużyć o kolejne 12 miesięcy, jeżeli Nabywca dostarczy sprzęt do serwisu Gwaranta, w celu wykonania okresowego przeglądu.
  • Przeglądy okresowe są płatne, również w okresie trwania gwarancji.
  • Usterki uznane za gwarancyjne będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy. Termin ten może ulec przedłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Naprawy sprzętu odbywają się w siedzibie Gwaranta lub w miejscach przez niego wskazanych.
  • Wybór sposobu naprawy należy do Gwaranta.
  • Akcesoria, w tym baterie, akumulatory, karty pamięci, kable, uchwyty, ładowarki itp. objęte są 6 miesięczną gwarancją.
  • Nie uważa się za naprawę gwarancyjną zabiegów będących należytą, normalną obsługą eksploatacyjną, takich jak np. przegląd, sprawdzenie czy rektyfikacja.
  • Koszty związane ze zgłoszeniem usterki, dowozem urządzenia do serwisu, ubezpieczeniem, frachtem pokrywa osoba/firma składająca reklamację.
  • Za nieuzasadnione reklamacje obciążany jest użytkownik zgodnie z obowiązującymi cenami.
  • Naprawa gwarancyjna dokonana jest wyłącznie na podstawie karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
  • W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków usterek tj. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzej własności, strat w zyskach itp.
 2. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia: przekroczenia norm użytkowania sprzętu, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z warunkami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta, uszkodzeń mechanicznych, dokonywania przez użytkownika napraw we własnym zakresie lub w zakładach nie posiadających autoryzacji.
 3. Karta gwarancyjna jest jedyną gwarancją udzieloną przez Gwaranta i nie istnieje żadna inna gwarancja, ustna czy pisemna, wyraźna czy domniemana. W szczególności Gwarant zaprzecza istnieniu jakiejkolwiek gwarancji domniemanej odnośnie nadawania się produktów do konkretnego zastosowania.
 4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady ukryte towaru jest zgodnie z art. 558 ust. 1 kodeksu cywilnego wyłączona.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas wykonywania niniejszej umowy strony będą starały się rozpatrywać na drodze polubownej, a w przypadku niemożliwości ich rozstrzygnięcia na drodze sądowej w sądzie właściwym miejscowo dla Gwaranta.
 7. W przypadku potrzeby skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem Geotronics Dystrybucja:
  e-mail: serwis@geotronics.com.pl
  tel. 12 416 16 00
Produkt Okres gwarancji
Niwelatory kodowe Trimble 24 miesiące
Tachimetry Trimble 24 miesiące
Odbiorniki GPS/GNSS Trimble 12 miesięcy
Skanery laserowe Trimble 12 miesięcy
Kontrolery terenowe Trimble 12 miesięcy
Akcesoria TS (tyczki, statywy, uchwyty, ładowarki, kable, baterie, walizy, karty pamięci) 6 miesięcy
Akcesoria GPS (anteny GSM, anteny UHF, tyczki, bipody, uchwyty, ładowarki, kable, baterie, walizy, plecaki, karty pamięci) 6 miesięcy